ร่วมงานกับเรา

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1.ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI

2.ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้สำหรับงานสร้างเครื่องจักร

3.กำหนดรายการชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องจักรและดำเนินการสั่งซื้อ

4.ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องจักรและทำการทดสอบเครื่องจักร

5.แก้ไขปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับการออกแบบ, การทดสอบเครื่องจักร, การส่งมอบเครื่องจักร และปัญหาเครื่องจักรภายหลังการส่งมอบ

6.มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนการผลิต เช่นระบบข้อเสนอแนะ, การลดต้นทุน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

7.ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย            

8.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่  25  ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมวัดควบคุม หรืออิเลคทรอนิคส์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไปด้านงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มีความรู้เกี่ยวกับ Wiring diagram และ โปรแกรม PLC ทำงานล่วงเวลาได้

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI

2. ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้สำหรับงานสร้างเครื่องจักร

3. กำหนดรายการชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องจักรและดำเนินการสั่งซื้อ

4. ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องจักรและทำการทดสอบเครื่องจักร

5. แก้ไขปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับการออกแบบ, การทดสอบเครื่องจักร    

    ,การส่งมอบเครื่องจักร และปัญหาเครื่องจักรภายหลังการส่งมอบ

6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนการผลิต เช่นระบบข้อเสนอแนะ, การลดต้นทุน    

    ,การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

7. ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย            

8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่  25  ปีขึ้นไป     

ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมวัดควบคุม หรืออิเลคทรอนิคส์     

มีมนุษยสัมพันธ์ดี     

มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไปด้านงานเกี่ยวกับไฟฟ้า     

มีความรู้เกี่ยวกับ Wiring diagram และ โปรแกรม PLC

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. ประเมินต้นทุน

2. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ SPEC ของเครื่องจักร (รวมจัดทำเกี่ยวกับใบเสนอราคา)

3. ติดต่อลูกค้า/เจรจาต่อรอง

4. จัดทำงานเอกสาร

5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ ช/ญ อายุ 23 ปีขึ้นไป     ปริญญาตรี   วศ.บ.,สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิค     

มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับงานออกแบบ เช่น Auto CAD, Solid Works ,MS Office     

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทนต่อแรงกดดันได้ดี     

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่     

หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับกาารประเมินราคาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ดำเนินการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • ติดตามและรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา : จบปริญญาตรี
 • สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิกส์, โลหะการ หรือที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกร
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 21-35 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีทักษะในการพูดและสื่อสาร สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้
 • มีความขยัน อดทน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถรับแรงกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานขาย-การตลาดประเภทชิ้นส่วนเครื่องจักร, เครื่องจักร, ยานยนต์ 1 ปี

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ดูแลระบบ ERP และจัดการข้อมูลในระบบ ERP
 • ออกแบบ/ปรับปรุงรายงานต่างๆในโปรแกรม ERP ให้สอดคล้องกับความต้องการของ User ในการใช้งาน
 • ตรวจสอบ/ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ ERP ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
 • ให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆแก่ User

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี
 • สาขาวิชา : สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 22-35 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

 • สามารถใช้งาน Microsoft Excel (Function = Pivot Table/VBA in EXCEL)
 • มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Visual Basic และ SQL)
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานโปรกรมเมอร์ 1 ปี จะพิจารณาพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยขบวนการเชื่อม, ประกอบชิ้นส่วนและปรับแต่งชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลเครื่องใช้และอุปกรณ์การเชื่อมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา : ม.6 , ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
 • สาขาวิชา : ช่างยนต์, ช่างกล, เทคนิคการผลิต
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 21-35 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่าง
 • สามารถอ่านแบบเครื่องกลและแบบงานเชื่อมเบื้องต้นได้
 • วุฒิ ม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมโครงสร้าง 1 ปี

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยขบวนการเชื่อม, ประกอบชิ้นส่วนและปรับแต่งเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทดสอบการใช้งานเครื่องจักรและตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา : ม.6 , ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
 • สาขาวิชา : ไม่จำกัด
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 21-35 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่าง
 • สามารถอ่านแบบเครื่องกลเบื้องต้นได้
 • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดชิ้นงานพื้นฐานได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการสร้างเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 10 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ผลิตชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอ้างอิงจากแผนการผลิตที่กำหนด
 • ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต รวมทั้งบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ทำการตรวจสอบอุปกรณ์, เครื่องมือ, เครืองจักรและพื้นที่โดยรอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับตัวผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เบื้องต้นตามข้อกำหนดของลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา : ม.6 , ปวช , ปวส หรือเทียบเท่า
 • สาขาวิชา : ไม่จำกัด
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 21-35 ปี

คุณสมบัติอื่นๆ

 • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดชิ้นงานพื้นฐานได้
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now