ร่วมงานกับเรา

จำนวน: 5 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1.ดำเนินการขาย Project & Machine made to order เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

2.ติดต่อลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า

3.ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและเครื่องจักรแก่ลูกค้า

4. ติดตามและรับทราบปัญหาจากลูกค้าเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

5.ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

6.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ประจำ สนง.อ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ  2 อัตรา

    ประจำ สนง.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี   3 อัตรา

คุณสมบัติ

  • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ เครื่องกล อุตสาหกรรมการผลิต สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม-เครื่องจักร หรืองาน Automation 1 ปีขึ้นไป พิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์เพื่อใช้ติดต่อลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1.ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI

2.ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้สำหรับงานสร้างเครื่องจักร

3.กำหนดรายการชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องจักรและดำเนินการสั่งซื้อ

4.ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องจักรและทำการทดสอบเครื่องจักร

5.แก้ไขปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับการออกแบบ, การทดสอบเครื่องจักร, การส่งมอบเครื่องจักร และปัญหาเครื่องจักรภายหลังการส่งมอบ

6.มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนการผลิต เช่นระบบข้อเสนอแนะ, การลดต้นทุน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

7.ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย            

8.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่  25  ปีขึ้นไป ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมวัดควบคุม หรืออิเลคทรอนิคส์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไปด้านงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มีความรู้เกี่ยวกับ Wiring diagram และ โปรแกรม PLC ทำงานล่วงเวลาได้

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับเพื่อการบันทึกบัญชี

2.บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทุกประเภทเข้าระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

3.ตรวจสอบรายการบันทึกรายการสินค้าของสโตร์ในระบบบัญชี

4.ตรวจนับกรายการสินค้าคงเหลือประจำเดือน

5.ทำการติดรหัสทรัพย์สินตามรายการทรัพย์สินบริษัท

6.จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีอื่นๆ เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร

คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป     ปริญญาตรี  สาขา การบัญชีเท่านั้น     

มีความรู้ทางด้านบัญชีต้นทุน, มีความรู้ทางด้านภาษีอากร     

หากมีประสบการณ์ด้านBOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ     

รู้จักโปรแกรมระบบ ERP     

ทนต่อความกดดันได้     

มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. ออกแบบรายละเอียดเกจหรือชิ้นส่วนหลังได้รับแบบร่าง (Draft Drawing)

2. ดำเนินการและติดตามงานออกแบบตามแผนงานที่กำหนด

3. ประสานงานและติดต่อลูกค้าร่วมกับผู้แทนขายกรณีมีปัญหาด้านเทคนิค

4.ปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย            

5.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ

อายุตั้งแต่ 23-35 ปีขึ้นไป     

วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล     

สามารถใช้โปรแกรม Autocad / Solic work / Inventor     

มีมนุษยสัมพันธ์ดี     

มีความรับผิดชอบ     

มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ     

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบได้     

มีความสามารถในการเขียนแบบและอ่านแบบได้ดี

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI

2. ออกแบบรายละเอียดวงจรควบคุมทางไฟฟ้สำหรับงานสร้างเครื่องจักร

3. กำหนดรายการชิ้นส่วนไฟฟ้าของเครื่องจักรและดำเนินการสั่งซื้อ

4. ออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานเครื่องจักรและทำการทดสอบเครื่องจักร

5. แก้ไขปัญหางานด้านระบบไฟฟ้าสำหรับการออกแบบ, การทดสอบเครื่องจักร    

    ,การส่งมอบเครื่องจักร และปัญหาเครื่องจักรภายหลังการส่งมอบ

6. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนการผลิต เช่นระบบข้อเสนอแนะ, การลดต้นทุน    

    ,การประหยัดพลังงาน และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ

7. ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย            

8. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่  25  ปีขึ้นไป     

ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมวัดควบคุม หรืออิเลคทรอนิคส์     

มีมนุษยสัมพันธ์ดี     

มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไปด้านงานเกี่ยวกับไฟฟ้า     

มีความรู้เกี่ยวกับ Wiring diagram และ โปรแกรม PLC

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. ประเมินต้นทุน

2. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ SPEC ของเครื่องจักร (รวมจัดทำเกี่ยวกับใบเสนอราคา)

3. ติดต่อลูกค้า/เจรจาต่อรอง

4. จัดทำงานเอกสาร

5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ ช/ญ อายุ 23 ปีขึ้นไป     ปริญญาตรี   วศ.บ.,สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, แมคคาทรอนิค     

มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับงานออกแบบ เช่น Auto CAD, Solid Works ,MS Office     

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทนต่อแรงกดดันได้ดี     

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่     

หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับกาารประเมินราคาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1.รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพแบบ 3 ขั้นตอน

2.ควบคุมและรักษามาตรฐานของงานตรวจสอบชิ้นงาน

3.ติดตามงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ ชาย เท่านั้น ,อายุ 22 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว),วุฒิ ม.6 - ปวส.ขึ้นไป ในทุกสาขา

มีประสบการ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้ computer ได้ดี (Word,Excel,Powerpoint ) ,e-mail,Internet

ทนต่อความกดดันได้

*** สามารถทำงานล่วงเวลาหรือเข้ากะได้ *** เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

บ.เอไอ ฟาวน์ดรี้ แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ทำงาน จ-ส ( 08.00 -17.00 น.) หยุดเสาร์เว้นเสาร์

1.กำหนดKPIของหน่วยงานและวางแผนดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

2.ควบคุมดูแลการดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์สาธารณูปโภคให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

3.ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์สาธารณูปอุปโภค

4.ควบคุมการใช้วัตถุดิบ เครื่องมือ ชิ้นส่วนอะไหล่สำรองและกำลังพลให้สอดคล้องกับการผลิต การซ่อมบำรุงอย่างเหมาะสม 5.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงานและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนด

6.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องมือ เครื่องจักรด้วยกิจกรรมการบำรุงรักษาเบื้องต้น

7.รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุง/แก้ไข จัดทำหรือแสนอแนวทางวิธีการ และมาตรฐานที่จำเป็น ทั้งด้านคุณภาพและเครื่องจักร

8.ตรวจสอบควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัย ใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบของบริษัท

9.ควบคุมและปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพ(ISO 9001,ISO/TS 16949) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และด้านความปลอดภัย (ISO 18001) อย่างเคร่งครัด

10.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

ปวส./ปริญญาตรี

สาขา เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างเครื่องยนต์ เครื่องกล และไฟฟ้า

เพศ ชาย อายุ 30 - 40 ปี

คุณลักษณะ ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน

มีประสบการณ์การทำงานด้านซ่อมบำรุง 5 ปีขึ้นไป กรณีจบปริญญาตรี และ 7 ปีขึ้นไปกรณีจบ ปวส. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

มีความเป็นผู้นำ สามารถสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรู้พื้นฐานด้านการบำรุงรักษา (TPM)

ทำงาน จ-ส ( 08.00 -17.00 น.) หยุดเสาร์เว้นเสาร์

Apply Now

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

-วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาของเครื่องจักร วิธีการแก้ไขหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างปกติ

-จัดทำเอกสารรายงานผลการซ่อมบำรุง

-วางแผนการจัดเตรียมอะไหล่ให้เพียงพอ

-วางแผนการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร

-การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อมาวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรอาาการเสียที่ไม่พบมาก่อน และดำเนินการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง

-สรุปรายงานการเบิกอะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรี/ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ เครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ,มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ,มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ทนต่อความกดดันได้ ,สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. ควบคุมและดำเนินการทดลองและจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าเพื่อการอนุมัติ            

2. ควบคุมและดำเนินการดูแลการออกแบบและสั่งทำแม่พิมพ์ (Pattern,Core box)  สำหรับงานใหม่และงานปรับปรุง            

3. รวบรวมแบบ (Drawing) ทั้งที่ออกแบบเองและสั่งทำให้เป็นรูปเล่ม เพื่อง่ายต่อการอ้างอิงใช้งานและการสอบย้อนกลับ             

4. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานและข้อบังคับของบริษัทที่กำหนด            

5.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการตรวจสอบสภาพการทำงานเครื่องมือ เครื่องจักรด้วยกิจกรรมการบำรุงรักษาเบื้องต้น            

6. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุง/แก้ไข จัดทำหรือเสนอแนวทางวิธีการ และมาตรฐานที่จำเป็น ทั้งด้านคุณภาพและเครื่องจักร        

7. ตรวจสอบ ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยอย่างเหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบของบริษัท    

8. ปฏิบัติและให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 9.งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีขึ้นไป  (วิศวกรรมกรรมอุตสาหการหรือเทียบเท่า) 23 ปีขึ้นไป

สามารถคอมพิวเตอร์ในการทำเอกสารรายงานและโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบ เช่นAuto cad , Solid works ได้

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีสบประการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป

ทนต่อความกดดันได้

สามารถเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

จำนวน: 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. ดำเนินการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วน และอุปกรณ์เครื่องจักร ME STD.Part ผ่านใบแสดงความต้องการสั่งซื้อ ( P/R)

2. เจรจาต่อรองราคา

3. ปฏิบัติตาม และให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย            

4. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 23-35 ปี

วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

สามารถใช้ computer ได้ดี (Word,Excel,Powerpoint ) ,e-mail,Internet

ทนต่อความกดดันได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  

มีทักษะการต่อรองราคา

สามารถอ่านแบบได้ (เกี่ยวกับเครื่องจักร)

Apply Now